INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Industrial Starter Czech s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 71600 Ostrava. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: infocz@ind-starter.com , +420596628707.

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu

Doba uložení

Údaje pro objednávku nebo smlouvu

Zajištění dodávky podle objednávky nebo smlouvy

Kontaktní a fakturační údaje

Plnění smlouvy

 

Po dobu platnosti smlouvy

Zpracování fakturačních údajů

Zajištění fakturace

Kontaktní a fakturační údaje
 

Právní povinnost
 

Zákon o DPH
 

10 let

3. Vysvětlení k tabulce a zpracování

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9. 
Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Vaše osobní údaje nezískáváme od jiných subjektů. Jiným subjektům je nepředáváme, s výjimkou zákonné povinnosti je zpřístupnit orgánům státní správy při jejich kontrolní činnosti a Policii ČR. Nepředáváme, ani nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

4. Popis práv subjektů údajů 

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:
 

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. 
Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
 

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním
 

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.
Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci. 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování
 

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
 

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv 

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost elektronicky.
    a) zašlete ji e-mailem na adresu infocz@ind-starter.com platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
    b) nebo zašlete z vaší datové schránky do naší datové schránky 7subwhn

K datu vyřízení vám zde bude zasláno vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.
Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
    a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
    b) odmítnout žádosti vyhovět.
Do žádosti uveďte:
    1) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
    2) O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
    3) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
    4) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.